O projekcie

tytuł projektu
Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia

beneficjent
Gmina Drwinia

wartość projektu

1 408 587.12 PLN

dofinansowanie z UE

1 197 299.05 PLN

program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

działanie:

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

dziedzina:

usługi społeczne i zdrowotne

fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Drwinia poprzez utworzenie dla 15 osób dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych w Woli Drwińskiej, zapewnienie im usług opiekuńczo pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 15 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.
Grupę docelową projektu stanowi 25 mieszkańców Gminy Drwinia powyżej 60 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na podeszły
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparciem zostanie objętych także 15 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.
Podstawowy zakres usług świadczonych w placówce będzie obejmował:
a) usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne z dowozem uczestników, możliwością pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe,
gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
b) usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
c) usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.