Programy realizowane ze środków budżetu państwa.

Program Wieloletni “Senior+” edycja 2023

DOFINANSOWANIE 61 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 173 886,08 zł

 

Program wieloletni „Senior +” edycja 2022

DOFINANSOWANIE   55 958,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   142 345,16 zł

Program wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025 edycja 2022 –w ramach działu  852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 pozostała działalność § 2030 klasyfikacji budżetowej,  środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55 958,00 zł na wydatki bieżące (budżet zadaniowy: 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Drwinia – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior +” na lata 2021 – 2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior +” edycja 2022 r. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku 60 lat i więcej poprzez wykorzystanie infrastruktury ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów “Senior+.

DOFINANSOWANIE   55 958,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   142 345,16 zł